Hälsingeskogen

Skogen och skogsbruket har varit och är fortfarande en viktig grund för utvecklingen inom Hudiksvalls kommun.

De första bosättningarna skedde i anslutning till sjösystem och längs dessa färdades man i enkla farkoster som bestod av urholkade trädstammar. När fisket i havet började byggde man båtar av trä från skogen och när de första byggnaderna uppfördes avverkade man lämpligt virke i närbelägna skogar. Husen byggdes av obearbetat grovt virke. Långt senare fick man tillgång till vattendrivna sågar och då kunde man dela trädet i delar som var lämpliga för stora manbyggnader och uthus.

I mitten av 1700-talet gjordes de första fynden av järnmalm och det blev inledningen till järnbruksepoken. Det byggdes hyttor och smedjor. För den verksamheten behövdes och det tillverkades i milor eller kolugnar.

I närheten av bruken uppfördes bostäder för dem som skulle utföra arbetet och i många fall röjdes marken och omvandlades till jordbruksmark. Det blev torp och där odlades säd och lin. Det var också vanligt med svedjeskogsbruk. Träd fälldes och eldades upp. I askan odlade man råg i några år och därefter återerövrade skogen marken. Träden utnyttjade den extra näringen och växte bättre.

En bit in på 1800-talet började det att bli ont om skog för kolningen inom brukens närområde. Samtidigt hade man börjat kola i ugnar och då utsträckte man avverkningarna till mera avlägsna områden. Virket flottades i åar och älvar och nådde på det viset kolugnarna.
Under senare delen av 1800-talet anlades det sågverk vid kusten. Timret flottades från avlägsna skogsområden. Sågade trävaror exporterades och det blev inledningen till sjöfartsepoken.
Omkring 1920 började man anlägga cellulosafabriker och det innebar att man fick användning för det klenare virket – det fick benämningen massaved.
Skogsindustrin blev den dominerade näringen inom stora delar av vårt land och det gäller även idag. Det genererar ett stort antal arbetstillfällen såväl i skogsbygderna som i vissa tätorter.
I mitten av 1900-talet påbörjades en intensiv utveckling av arbetsmetoder och teknik inom skogsbruket. Flottningen övergavs och ersattes av lastbilstransporter.
Erik Sundin konstruerade HIAB-kranen som blev en succé och revolutionerade på några år virkeshanteringen. Det blev genombrottet för hydraultekniken och den fick applikationer inom stora delar av industrierna.
Andra företag etablerades och fann nischer inom olika områden. Skogen blev grunden även för dessa företags utveckling.
Det är ingen överdrift att säga att skogen varit avgörande för utvecklingen. Det finns rader av olika objekt som visar det.
I DELLENRIKET har vi möjligheter att synliggöra utvecklingen ända från de första bosättningarna fram till vår tid.

Translate »