Plats 70 – Ängebo by

Dellenriket
Dellenriket
Plats 70 - Ängebo by
/

Ängebo by        61.58.285       16.20.220

När du är framme vid vägkorsningen intill lantaffären fortsätter du att åka cirka 200 meter och där på höger sida ser du Svågagården. Stanna gärna till och gör ett besök i Svågagården som inrymmer många samhällsfunktioner för Svågadalen.

Ängebo kan betraktas som Svågadalens huvudort idag. Här finns en lanthandel och även en bensinstation. År 1990 invigdes Svågadalens gemensamma hus, Svågagården, ”Framtidens hus”, som genom samverkan i framtiden skulle rädda kvar viktiga samhällsfunktioner även i glesbygden Svågadalen.

Glesbygdsverket kläckte idén om ”Framtidsbyn” och föreslog tre projektområden i Sverige och år 1996 beslutade Hudiksvalls fullmäktige att inrätta en ”opolitisk” nämnd. Innan tillkomsten av Svågadalsnämnden fanns försök i Svågadalen med ett ”självförvaltningsråd” sedan år 1990. Det har gjorts  tillägg i kommunallagen som gjorde det möjligt att bilda denna typ av nämndorganisation. Flera kommuner i landet hade under 1990-talet långt gående planer på att använda sig av den nya möjligheten i kommunallagen, men ingen annan än Hudiksvalls kommun har nyttjat möjligheten hittills.

I dag, 26 år efter invigningen av Svågagården är det dags för just dej att göra ett studiebesök på Svågagården för att med egna ögon se hur allt har anpassats för att till att fylla områdets behov. Ställ gärna även frågor om hur Sveriges enda opolitiska nämnd fungerar.

Mer information om Svågadalsnämnden, Svågagården och Folkets Hus och  Svågadalens intresseförening finns på hemsidorna,

http://epi7.hudiksvall.se/Demokrati–kommun/Sa-styrs-kommunen/Namnder/Svagadalsnamnden

www.svagadalen.com/folketshus

www.svagadalensbyar.se/om-svagadalen/svagadalsnamnden

Åk vidare på den väg du befinner dig på och när du svänger ut från Svågagårdens parkering tar du till höger. Om cirka 8 km kommer du fram till väg 305 som korsar den väg du åker på. Sväng vänster vid skylten som visar Hassela. När du har åkt ungefär en kilometer har du Hedvigsfors Lantbruk väl synligt på vänster sida om vägen.

Plats 71 – Hedvigsfors Lantbruk

Dellenriket
Dellenriket
Plats 71 - Hedvigsfors Lantbruk
/

Hedvigsfors Lantbruk      61.57.842      16.27.804

Allt sedan 1740-talet när järnindustrin startat måste arbetarna ha tillgång till föda. Bolaget byggde därför tidigt upp ett jordbruk, där arbetarna, mot avdrag på lönen fick köpa mejeri, kött och  jordbruksprodukter. Eget mejeri byggdes strax intill. Även sedan man övergått till skogsprodukter fortsatte man med jordbruksrörelsen. Från början var ladugården placerad på Hedvigsfors, och senare i Norrdala. Genom att lösa in mindre gårdar hade man skaffat en avsevärd åkerareal. En stab av arbetare och hästar skötte driften. En rättare en inspektor svarade för verksamheten. Första traktorn inköptes på 1940-talet.

I början av 1950-talet påbörjades bygget av en ny större ladugård, samt i närheten fyra villor för arbetskraften. Vid den tiden var detta norrlands största jordbruk. När mekaniseringen i skogsbruket ökade minskade behovet av arbetare i Hedvigsforsområdet och jordbruket fick minskad avsättning för sina produkter lokalt.

År 1969 utarrenderades jordbruket, men sålde sedan på 1980-talet. Inspektorsbostaden och personalbostäderna ingick i affären. Senare har företaget haft flera ägare och vissa tillbyggnader har gjorts. Nuvarande ägare driver lantbruket sedan 2008.  Besättningen består av 200 mjölkkor. Lantbruket planer att öka djurbesättningen till omkring 400.

Fortsätt vidare efter väg 305 och strax framme i Hedvisfors Bruks gamla hjärta eller Adlersfors som det kallades gammalt tillbaks.

Plats 72 – Hevigsfors – Ingalunda Gård

Dellenriket
Dellenriket
Plats 72 - Hevigsfors - Ingalunda Gård
/

Hevigsfors –  Ingalunda Gård

Efter cirka 600 meter ser du på vänster sida en före detta Lanthandel och på motsatt sida en före detta handlarens vackra vita bostad, Ingalunda Gård.

Ingalunda Gård

Gården ägs och drivs sedan många år av konstnärsfamiljen Öjemark-Wiik. Passa på att göra ett besök bland all deras keramik- och bildkonst och mycket annat, samt passa även på att pröva deras goda ekologiska ”fika”. Varje sommar har Ingalunda öppet sommartid. Mer information finns på deras hemsida, www.ingalunda.se eller Facebook Felicia Öjemark Wiik.

Efter ytterligare cirka 100 meter på väg 305 efter Ingalunda Gård svänger du till höger.  Husen som du ser direkt till höger var tidigare en gammal byskola. Den ägs nu av den kände musikern Roger Pontare. Vandrarhem finns i flygelbyggnaden.

Efter ytterligare cirka 100 meter efter Bruksgatan som du nu åker på ser du till höger ett vitt Arkivhus och strax intill ett stort vitt Magasin, båda byggda av slaggsten. Till vänster mitt emot ser du Herrgårdsparken och Hedvigsfors Herrgård. Numera kursgård. Åker du ytterligare en kort bit kommer du till Nedre Fläsmasjöns damm och där kan du stanna en stund och förslagsvis promenera i området. Hedviksfors har mycket gamla anor.

På 1730-talet hittades järnmalm i det östra berget. Platsen där järnbruket kom att ligga hade ytterligare två viktiga naturtillgångar, nämligen strömmande vatten och enormt stora skogar. Vattnet kunde ge kraft till smedjornas hammare och sågens ramar. Vattenmängden kunde regleras med dammluckor i tre sjöar och två mindre dammar. Timret sågades till byggnadsvirke.

Bruket fick privilegier år 1742. År 1746 var masugnen klar och levererade 25 ton tackjärn till hammaren. Tackjärn levererades även till bruket i Strömbacka till dess Masugnen i Moviken stod klar år 1790. Nu kunde man även framställa slaggsten som blev ett hållbart byggmaterial för en mängd byggnader på bruket, exempelvis Magasinet här intill i tre plan.

Efter en gammal körväg som leder medströms efter ån finns rester efter kolhus och manufaktursmedjan. Vid slutet av vägen finns en nu nyrenoverad kraftstation från 1950-talet och du kan se den 1100 meter nyrenoverade trätuben som går från dammen och nära den gamla körvägen och slutar vid den kraftstationen.

Mer information finns i Byaboken ”Hedvigsfors Bruk” med nära trehundra års historik. Den finns att köpa på Bjuråkers Forngård.

Vänd nu tillbaka till på väg 305 och sväng vänster tillbaka mot Hedvigsfors Lantbruk och vidare cirka 3 kilometer till Bricka by. Du kommer till ett stort rött hus på höger sida, Bjuråkers bygdegård. Åk in och parkera här och besök ett att Norrlands största loppisar. De har öppet från mitten av maj till mitten av augusti månad varje sommar.

Plats 73 – Bjuråkers bygdegård, Bricka

Dellenriket
Dellenriket
Plats 73 - Bjuråkers bygdegård, Bricka
/

Bjuråkers bygdegård, Bricka

1938 började detta hus att byggas av en privat familj med sex bröder. De ville skapa en stor samlingslokal och erbjuda fritidsaktiviteter och förströelse. På den tiden var det många människor som bodde i Bricka och omkringliggande byar. År 1939 invigdes huset som användes under många år som dans- och biograflokal.

Bricka Folkets Hus, som det kom att kallas, var under många år Norrlands största dansställe med kända dansband från hela Sverige. Nordströms, Trio med Bumba, Carl Jularbo med flera dansorkestrar har spelat där för att nämna några. Under nyårsaftnar spelade två orkestrar och danserna besöktes ibland av upp emot 1200 personer. Här träffades och knöts vänskapsband som ledde till många familjebildningar. Dansepoken varade ända fram till i mitten på 1980-talet. Därefter bildades den ideella föreningen Bjuråkers Bygdegård med sin främsta uppgift att vårda och bevara byggnaden för eftervärlden. Det har man verkligen lyckats med. Under vintern erbjuder man bingo och dansaftnar. Sedan ett flertal år tillbaka finns här varje sommar ett av Norrlands största loppisar. En stor attraktion som är vida känt och har många tusen besökare från både när och fjärran. Det är mycket vanligt med turistbesök från andra länder. Det kan vara värt att passa på och göra ett besök när du nu är här.

Mer information om Bygdegården finns på Bygdegårdens hemsida, www.bygdegardbricka.se 

Nu fortsätter du vidare på väg 305 mot Svedjebo. En sträcka på cirka drygt två  kilometer. Under tiden kan du lyssna på nästa podcast om gruvbrytning i bygden.

Plats 74 – Gruvbrytning, Bricka gruvan

Dellenriket
Dellenriket
Plats 74 - Gruvbrytning, Bricka gruvan
/

Gruvbrytning, Bricka gruvan – ”ett nytt gruvbrytningsprojekt i vardande”.

I Bjuråkers socken har förekommit flera malmfyndigheter som bearbetats gång efter annan utan större framgång. Intresse för malmfyndigheter har sedan 1700 – talet varit stort och många har försökt finna anrikningsbar järnmalm, men alla fyndigheter har inte haft tillräcklig järnhalt, varför de båda stora bruken Hedvigsfors och Moviken tvingades hämta malmen från Uppland och Utö. Dessa båda bruksorter finns som beskrivna besöksplatser i en annan resrutt och kan hämtas via Dellenrikets hemsida, www.dellenriket.se

Tidigare gruvbrytningsförsök har inte haft någon framgång i Bjuråkersbygderna, men nu på 2000-talet har ett gruvföretag ansökt om att få bryta malmen magnetit, även kallat Svartmalm, i två av de fem funna fyndigheterna här i Brickabygden. I en första omgång vill man bryta malmen i Gruvberget och sedan i ett intilliggande område, Bläckmyran. I Gruvberget skall malmen brytas i dagbrott i storleksordningen 800 gånger 400 meter stort område.

Restprodukterna kommer att lagras i närområdets natur i stora sandmagasin med 30 – 40 höga dammvallar. Dammvallarna skall hindra sandmassorna att sprida sig vidare och skapa en inte alltför negativ miljöpåverkan. År 2014 avvisade Mark- och Miljödomstolen gruvföretagets ansökan om att starta en första gruvbrytning under arton år, då man ansåg att bland annat miljökonsekvens-beskrivningarna var undermåliga. Om all magnetitmalm i området skulle brytas beräknas detta att kunna pågå under 50 – 60 år.

När du passerat ortsskylten Svedjebo är du strax framme vid Skinnars antik och loppis. En röd byggnad på vänster sida med parkering strax intill.

Plats 75 – Svedjebo

Dellenriket
Dellenriket
Plats 75 - Svedjebo
/

Svedjebo        61.55.312      16.30.829

Gammal lanthandel – idag ”Skinnars antikt och loppis”.

Skinnars i Svedjebo har anor från 1700-talet och bär på mycket historia. Gården ägdes av samma släkt fram till i början av 2000 -talet och man spekulerar kring att gården hade ett annat namn långt tillbaka. Bröderna Edvin och Erik Eriksson öppnade i alla fall lanthandeln med tillhörande ”bensinstation” på gården i slutet på 1800-talet. Då bredde lantbrukets odlingsåkrar ut sig runt gården där det idag är skog, betesmark och ängar. Gården hade mjölkkor och med pigor och drängar städslade. I affären såldes allehanda varor som sill, sirap, dryck och potatis som bröderna odlade själv, kläder, skor, verktyg m.m. På andra sidan vägen fanns även en bensinpump. Flera besökare av den äldre generationen har kommit in i butiken under sommaren och berättat hur dom som barn gick ärenden och handlade något hos Edvin och Erik i lanthandeln. Lanthandlarfamiljen bodde då först i det gamla huset som idag är café och gäststuga. Huset har farstu, ett rum med eldstad (kök), ett större rum/ “sal” med kakelugn och ett litet rum med kakelugn. Huset är renoverat i tidstypisk stil.

Skinnars Antik & Loppis öppnade 2012 i den gamla lanthandeln. Här hittar man antikviteter, konst, allmoge, porslin & keramik, konstglas, textilier, lampor och en större kopparutställning.

Det stora huset som idag är nya ägarfamiljens bostad uppfördes år 1902. Huset går i byn under namnet “Amerikahuset” då arkitekturen sägs vara från Amerika och helt skiljer sig från de traditionella hälsingegårdarna. Det sägs att huset är det första arkitektritade huset i Hälsingland. År 1964 stängde lanthandeln då konkurrensen med de stora varuhusen blev för stor. Välkommen in i affären och varför inte koppla av med fika i ”gammelhuset”.

Mer information finns på hemsidan, www.skinnarsantik.se

Nu fortsätter du färden vidare efter väg 305 och om ungefär 300 meter kommer du till vägskälet in till Klanggården. Numera en kulturgård till vänster en bit ut på åkern. Lyssna på nästa podcast och kontakta Anders för att eventuellt komma överens om en guidad visning.

Plats 76 – Klanggården

Dellenriket
Dellenriket
Plats 76 - Klanggården
/

”Klanggården”.  Kulturgård i Svedjegbo.           61.55.088     16.31.017

Klanggården där vi nu är kallades gammalt för Norrgården. Gårdens ursprung kan räknas tillbaka till 1300-talet och har allt sedan dess varit bebodd framtill sommaren 1985 av samma släkt. Därefter var den obebodd fram till 2014, då en ny ägare förvärvade gården. Gården bebos nu av Anders Sandkvist och som här har startat upp en Kulturgård med tonvikt på museum och upplevelsedagar, samt kurser av olika slag. Gården är välbevarad med bland annat gamla takmålningar, kakelugnar, spegeldörrar med mera. Bostadshuset och bakstugan har gammal tidstypisk inredning väl värd att se och som inte längre finns bevarad på så många ställen. Gårdens åkerarealer har brukats kontinuerligt sedan flera hundra år tillbaka och alltjämt.

En förening, Kulturföreningen Norra Dellen, har nyligen bildats och som har som syfte att bevara den etnologiska kulturen i Bjuråker. Här i Klanggården samlas spelmän, sångare, diktare med flera för att upprätthålla och minnas gammal folkmusik, visor och traditioner från Bjuråker.

Anders, som bor här, tar gärna emot besökare för guidade visningar efter särskild överenskommelse. Han kan kontaktas på telefon 070 – 843 88 89.

Denna resväg med de olika besöksmålen slutar här, men det finns ytterligare tre resvägar med många besöksmål runt om i Dellenbygden väl värd att besöka. Dessa finns att ladda ned som podcaster på hemsidan www.dellenriket.se eller att köpa som cd skivor. För information om försäljningsställen för köp av cd skivorna se hemsidan.

Hembygdsföreningen Dellenriket tackar för att du ville göra denna resa och besöka vår bygd och vi hoppas att du haft nöje av turen. Köp gärna våra Byaböcker som säljs på vår vackra Forngård i Bjuråker.

 

Tack än en gång för ditt besök!

Translate »