Västeräng

Gedigen hälsingegård

bild_4_375Ol-Ers i Västeräng är en av de allra mest gedigna och självmedvetna hälsingegårdarna, med ovanligt ståtliga och påkostade byggnader. Gården ligger dessutom utomordentligt vackert i det öppna landskapet mot Dellen.

Sedan 1766 har gården vandrat i samma släkt. De nuvarande huvudbyggnaderna är från 1840- till 1860-tal. Mangårdsbyggnaden flankeras av två flyglar, med ladugård, stall och snickarbod, allt uppvisande en extremt genomförd symmetri. Till gården hör även två logar och ett stort härbre i tre våningar. Så väl stenarbetet, smidet och timmertekniken utstrålar stor hantverksskicklighet och kvalitet. Till sevärdheterna hör även en stor trädgård med gamla växter.

Kulturreservatet Västeräng

Byn Västeräng, med byggnader, mark, fäbodar och skog, utgör en helhetsmiljö av mycket högt kulturhistoriskt värde. I september 2002 invigdes här Gävleborgs läns första kulturreservat. Syftet med kulturreservatet är att bevara en by, som genom markanvändning och byggnader ger en bild av hur det traditionella jordbruket sett ut i Hälsingland från mitten av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet. Skötseln sker genom åkerbruk och betesdrift, samt underhåll av byggnaderna med traditionell teknik.

Redan år 1542 var Västeräng en fullt utvecklad by med fyra gårdar. Efter en förödande brand byggdes byn upp igen år 1700, och allt sedan dess har bebyggelsen varit belägen på samma plats. Ol-Ers är en av tre ståtliga gårdar i den täta bykärnan. De tillhörande markerna utgör ett rikt varierat odlingslandskap. Åkrar och ängsmarker i oregelbundna former kantas av stenmurar och öppna diken. Här finns ovanligt många hölador av hög ålder, varav flera ursprungligen varit trösklogar. Vid byvägen söder om Ol-Ers ligger en lada, ursprungligen loge, daterad till 1580. Tillsammans med de logar från olika tider som bevarats på sin plats, erbjuder de gamla ladorna en unik möjlighet att studera tröskningens historia i Hälsingland.

Gubbåkersladan

ladaHär har minst 14 generationer i Västeräng förvarat säd och hö. Den timrade delen av ladan är byggd 1580. Under sina första århundraden stod ladan uppe i byn vid boningshuset. Då användes den som tröskloge. När en ny loge så småningom byggdes flyttades ladan och fick bli hölada.

 

 

Vandringsled

Det här är OL-Ers bomärke.
Du kan följa en snitslad stig och uppleva Västerängs historia ända tillbaka till vikingatiden. Stigen är markerad med OL-Ers bomärke.

 

 

Logen är från 1850-talet. Snett bakom står ”gammellogen” från 1700-talet som är Västerängs näst äldsta byggnad. På baksidan av logen finns ett halmhus som här i Delsbo kallades för ”halmskåte”. Halmen kunde användas till foder och madrassfyllning.

Translate »