Plats 47.7 – Forsen

Dellenriket
Dellenriket
Plats 47.7 - Forsen
/

Forsen.

Längst upp, där gamla landsvägsbron korsar älven, finns info.

skyltar som berättar om verksamheten nedanför dammen. Här fanns sågverk, husbehovssmedja, kvarn, från 1820-talet, senare med påbyggd kraftstation. Nu finns endast avholmsböndernas gamla linskäckt kvar. Älven var en viktig flott-ningsled och i en ränna passerade på våren stora mängder virke förbi anläggning-arna, fram till 1950-talet. Därefter fraktades virket med lastbil. År 1970 revs bolagets anläggningar vid forsen. Vid södra brofästet går gamla vägen till Lia by. På andra sidan kom landsvägen söderifrån in på den då låga träbron. Den nya höga betongbron år 1916 krävde en ny påfart söderifrån.

Passera över bron. På vänster sida en äng med informations tavlor om gamla bruket.

Translate »